Dyslexie en Dyscalculie

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een probleem met lezen en/of spelling. Het niveau van lezen en spellen ligt beneden het niveau dat gebruikelijk is voor de leeftijd. Leerlingen met dyslexie hebben vaker dan an dere leerlingen een trager werktempo wat betreft lezen en/of spelling. Kinderen kunnen al vanaf jongere leeftijd moeite hebben met:

  • Het onderscheiden van verschillende letters
  • Juist kunnen toepassen van spellingsregels
  • Snel kunnen lezen van woorden en/of een tekst
  • Automatiseren

De lees en/of spellingprestaties van een leerling verbeteren niet na langdurige intensieve hulp: extra uitleg, ondersteuning of remedial teaching.

Wat is dyscalculie?
Dyscalculie is een probleem dat wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen met leren en vlot en/of accuraat oproepen  en/of toepassen van reken-/wiskundekennis. De rekenprestaties zijn laag in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen kunnen al op jongere leeftijd moeite hebben met:

  • Cijfers kunnen onderscheiden
  • Benoemen van hoeveelheden
  • Regels adequaat toe kunnen passen bij optellen, aftrekken,
  • Vermenigvuldigen en delen
  • Moeite met tellen
  • Automatiseren

De rekenprestaties van een leerling verbetert niet na langdurige intensieve hulp: extra uitleg, ondersteuning of remedial teaching.

Onderzoek
De ouders komen samen met de leerling voor een intakegesprek. Na het gesprek start het dyslexie- of dyscalculieonderzoek. Na het onderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en een onderzoeksrapport opgesteld. Het uitslag- en adviesgesprek vindt ongeveer anderhalve week na het onderzoek plaats. Als er sprake is van dyslexie of dyscalculie dan krijgt de leerling een dyslexie- of dyscalculieverklaring. De ouders kunnen deze verklaring aan school overleggen zodat extra faciliteiten kunnen worden ingezet.

Behandeling
Als blijkt dat er bij een leerling sprake is van dyslexie of dyscalculie dan kan er een behandeling worden gestart. Er wordt bepaald op welk niveau het kind presteert en hoe groot de achterstand is. Hierna worden in sessies van 45 minuten samen met het kind aan verschillende doelen gewerkt om de achterstand te verkleinen. Het kind krijgt na elke sessie huiswerk mee om thuis te oefenen waarbij ook hulp van ouders nodig is. De behandeling is een traject waar enige tijd in gaat zitten en kan alleen slagen als het kind ook gemotiveerd is om beter te willen lezen, spellen of rekenen.

Duur behandeling
Bij een lichte, matige of ernstige mate van dyslexie of dyscalculie is bij wekelijkse sessies de behandelingsduur respectievelijk ongeveer drie, zes en twaalf maanden.