Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

Wat valt niet onder de Wkkgz?

Klachten die betrekking hebben op: andere settings, op behandeling onder de Jeugdwet (cliënten tot 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen via de gemeente) of op het leveren van rapportages aan derden.

Bij een klacht kan de cliënt in eerste instantie terecht bij de betreffende (mede)behandelaar. Als dit niet mogelijk is of wanneer het niet naar tevredenheid is gelopen dan kan de cliënt een beroep doen op de interne klachtenregeling van GGZ Scharwächter en zich richten tot haar interne klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is telefonisch te bereiken op 06-3432 5816. Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of per mail naar h.meeuwissen@ggzscharwachter.nl. Tevens is GGZ Scharwächter aangeschoten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Indien de (mede)behandelaar op freelance basis bij GGZ Scharwächter werkzaam is dan kan de cliënt zich richten tot de klachtenregeling van de beroepsvereniging en/of Geschillencommissie waarbij de freelancer is aangesloten, deze informatie staat in de behandelovereenkomst.

Wanneer de cliënt gebruik wil maken van een externe klachtenfunctionaris dan kan de cliënt een vraag of een klacht betreffende de instelling voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket Zorg zal de klacht met informatie en advies op proberen te lossen en kan de cliënt in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het Klachtenloket Zorg is telefonisch te bereiken 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of per een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl

De Geschillencommissie
GGZ Scharwachter is voor de behandelaren in loondienst aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Een geschil wordt door de Commissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij GGZ Scharwächter heeft ingediend. Geschillen tussen cliënt en GGZ Scharwächter over (de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot) door GGZ Scharwächter te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de cliënt als door GGZ Scharwächter bekend gemaakt worden bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Mocht u bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter in behandeling zijn, deze praktijk heeft een eigen klachtenbehandeling.

Klachtenbehandeling Jeugdwet

Wat valt niet onder de klachtenregeling Jeugdwet?

Klachten die betrekking hebben op: andere settings, op behandeling onder de zorgverzekeringswet of op het leveren van rapportages aan derden. Ook klachten van jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen vallen onder de Wkkgz.

De cliënt wendt zich voor een klacht bij voorkeur in eerste instantie bij de (mede)behandelaar tegen wie de klacht is gericht en/of de vertrouwenspersoon van het AKJ om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. De klager is daartoe echter niet verplicht en kan zich ook rechtstreeks tot de klachtencommissie wenden.

INTERN

Stap 1: Bij een klacht kan de cliënt in eerste instantie terecht bij de betreffende (mede)behandelaar en indien gewenst bij de directie van GGZ Scharwächter.

EXTERN

Stap 2: Als dit niet mogelijk is of wanneer het niet naar tevredenheid is gelopen dan kan de cliënt terecht bij AKJ. Het AKJ voert het vertrouwenswerk samen Zorgbelang Inclusief (Gelderland) en zorgt ervoor dat het vertrouwenswerk op alle locaties van zowel het AKJ als Zorgbelang langs dezelfde lijnen wordt uitgevoerd.

Contactgegevens AKJ
Telefoonnummer 088 555 1000
Mailadres info@akj.nl
Direct via de website  https://www.akj.nl/jongeren/klacht/

Stap 3: Sinds 1 oktober 2019 kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie Jeugd. GGZ Scharwächter heeft zich aanmeld bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke commissie, bedoeld voor klachten over de behandeling van jongeren tot 18 jaar, die deze behandeling vergoed krijgen door de gemeente (dit valt onder de Jeugdwet). Indien de cliënten tot 18 jaar de behandeling zelf betalen dan valt de klacht onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en dient de klachten- en geschillenregeling gevolgd te worden.

Wanneer de cliënt informatie nodig heeft over tarieven en regelgeving dan kan de cliënt eventueel terecht bij het Klachtportaal Zorg via de algemene contactgegevens.

Contactgegevens Klachtenportaal Zorg
Voor het indienen van een klacht

Via webformulier
Email adres

 

https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/
Info@klachtenportaalzorg.nl

Voor algemene vragen

Via contactformulier website
E-mailadres
Telefoonnummer

 

https://klachtenportaalzorg.nl/contact/
Info@klachtenportaalzorg.nl
Werkdagen van 9:00 tot 12:00 0228-322205

Stap 4: Indien de cliënt valt onder de Wet BIG kan de cliënt ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt de cliënt op de website van het tuchtcollege (https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht).