Vergoeding en kosten

Basis GGZ of Specialistische GGZ
De huisarts kan verwijzen voor een klachtgerichte behandeling in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en psychotherapie in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). De GBGGZ kan op indicatie worden voorgezet in de SGGZ.

Vergoeding kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Vergoeding via gemeenten
Scharwächter heeft contracten met gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum waardoor de kosten volledig worden vergoed bij verwijzing door huisarts, kinderarts, jeugdarts en wijkteam.

Vergoeding volwassenen vanaf 18 jaar

Vergoeding via zorgverzekeraar
Behandelaren werken bij:
– Psychotherapiepraktijk Scharwächter een particuliere praktijk.
– 1nP, een GGZ instelling voor vrijgevestigden. Zie https://1np.nl
– GGZ Scharwächter, een GGZ-instelling Zie http://ggzscharwachter.nl

Eigen risico
Vergoeding in de GBGGZ en SGGZ valt onder het wettelijk verplichte eigen risico dat u zelf moet betalen en dat uw zorgverzekeraar eerst met u verrekent voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico vanaf achttien jaar € 385 per persoon.

Kosten en vergoeding vaktherapieën
De kosten voor de verschillende vaktherapieën en de lichaamsgerichte therapie zijn 85 euro per sessie. De vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekeringspakket. U ontvangt de factuur die u voor de vergoeding bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Vaktherapie wordt in de SGGZ vergoed en speltherapie wordt door de gemeente vergoed.

Zelf betalen
Indien u de psychologische hulp of psychotherapie zelf betaalt dan kunt u bij ons informatie over de kosten inwinnen. U ontvangt voor de betaling een factuur of bewijs van betaling.

Niet verzekerde zorg
Voor niet verzekerde zorg ontvangt u een factuur.

Verzekerde probleemgebieden
Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Na de intakefase zal moeten blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, autistismespectrumproblemen, ADHD, tics, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.

Niet-verzekerde probleemgebieden
Partnerrelatietherapie en de diagnoses aanpassingsstoornis, burn-out, identiteitsproblemen, rouwverwerking, enkele seksuele problemen, werk- en relatieproblemen komen niet voor vergoeding in aanmerking tenzij er primair sprake is van een andere hoofddiagnose zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek et cetera. In geval van twijfel kun u bij de aanmelding of met de behandelaar overleggen.

Verwijzing naar de GGZ
De huisarts, jeugdarts of bedrijfsarts kan naar de GBGGZ of SGGZ verwijzen als er sprake is van een door de zorgverzekeraar vergoede diagnose. Er is een schriftelijke verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts nodig. Voor niet verzekerde zorg is geen verwijzing nodig.

Wettelijk vereiste gegevens verwijsbrief voor GGZ verzekerde zorg
De verwijsbrief dient minimaal de volgende gegevens te bevatten om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen:
Datum verwijzing (deze dient vóór de eerste behandeldatum te zijn gedateerd, tot maximaal een half jaar)
Naam en adres, functie en AGB-code verwijzer
Handtekening en/of stempel van de verwijzer
Uw naam, adres, geboortedatum, BSN
De naam van uw zorgverzekeraar en het inschrijfnummer bij uw zorgverzekeraar
Een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM-V-classificatie
Eventueel de (vermoede) psychische DSM-V-classificatie
Een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling) dan wel de SGGZ (langer durende behandeling).Intake en indicatiestelling
Er zal eerst met de psycholoog een intakegesprek plaatsvinden. Bij kinderen zal het intakegesprek met ouders en/of kind plaatsvinden. Daarna zal samen met u het probleem, de hulpvraag, conclusie, doelstelling en methode van de behandeling worden besproken. De verwijzer zal met schriftelijke toestemming van de cliënt hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de GBGGZ of SGGZ kunt worden geholpen dan wordt u met conclusie en advies naar de huisarts terugverwezen.