Missie, visie en logo


Missie

Missie is het hoofd- of streefdoel van de organisatie. Waartoe, waarom en voor wie bestaat de organisatie? Wat is de identiteit, welke normen en waarden vinden wij belangrijk?

GGZ Scharwächter heeft als doel om op een humanistische wijze de psychische en geestelijke gezondheid en de sociale omgang van mensen te optimaliseren. GGZ Scharwächter behandelt psychische en psychiatrische problematiek om te komen tot optimaal psychisch welzijn en welbevinden van cliënten, rekening houdend met de sociale, maatschappelijke en culturele context. Dit doet zij middels psychotherapie, al dan niet in combinatie met vaktherapie. Bij de behandeling kan een psychiater worden betrokken. De psychotherapie is gericht op vermindering van de psychische en/of psychiatrische klacht, indien mogelijk en gewenst te komen tot duurzame persoonsverandering en verbetering van de sociale omgang. De psychotherapie is gericht op het verminderen van de lijdenslast, het vergroten van psychische draagkracht, het ontplooien van optimale zelfontwikkeling en sociale ontwikkeling: optimaal het psychische, sociale en geestelijke potentieel te actualiseren en die de persoon te worden die hij is in de omstandigheden. In de psychotherapie wordt ook het gedragsbehoud aangeleerd om de kans op terugval of symptoomverschuiving zo klein mogelijk te houden.

Visie

Visie is hoe de organisatie haar missie realiseert.

GGZ Scharwächter wil haar missie verwezenlijken door in de verzekerde zorg psychotherapie te bieden in de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ aan volwassenen en ouderen in de regio Arnhem en Nijmegen. De behandelingen zijn op wetenschap gefundeerd, evidence based practice en practice based evidence, waarbij wordt uitgegaan van landelijke multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden, zorgprogramma’s, zorgpaden en protocollen en de richtlijnen van de beroepsgroepen GGZ. GGZ Scharwächter doet dit middels directe aansluiting bij huisartspraktijken en gezondheidscentra waardoor korte lijnen in de samenwerking met het eerstelijns hulpverlenersnetwerk van de cliënten. Behandeling dicht bij de mensen thuis waarbij ambulante behandeling aan huis tot de mogelijkheden behoort. Tevens wil GGZ Scharwächter zijn missie verwezenlijken door een (praktijk)opleidingsinstituut voor het specialisme psychotherapie te zijn.

Logo

Van wat heb ik naar wie ben ik?

Als logo voor GGZ Scharwächter is gekozen voor de blauwe lotusbloem omdat dit symbool voor de instelling de kern van haar zienswijze op psychotherapie uitdrukt: na vermindering van psychische klachten overgaan naar optimaal psychisch functioneren oftewel het van moment tot moment zichzelf en zijn omgeving open ervaren en van daaruit handelen. De lotusbloem staat voor zelfontwikkeling. Zelfontwikkeling is het doel van de humanistische psychologie: je wordt wie of wat je werkelijk bent, van waaruit je verder gaat met je wordingsproces: je bent wie of wat je wordt. Het ontluiken van de lotusbloem leidt tot het voortbrengen van de witte ronde kern die straalt en staat voor het ervarende zelf. Heling middels psychotherapie heeft net als de lotusbloem een zelfreinigende vermogen, wat psychisch verlichting geeft.

Over de lotusbloem
De lotusbloem is onlosmakelijk verbonden aan de manier waarop deze groeit en bloeit: vanuit de diepte van het moeras naar een mooie bloem die verschillende kleuren kan hebben. Mensen geven die kleuren verschillende betekenissen. Afhankelijk van de diepte van het water kunnen de stengels van de lotusbloem vijf en halve meter lang worden en ze stoppen pas met groeien zodra ze aan de oppervlakte van het water komen waar de lotusbladeren gaan groeien en de lotusbloem gaat bloeien. Als de lotusbloem zijn bloem heeft geopend dan bloeit ze het hele jaar waardoor de lotusbloem symbool voor leven staat. De lotusbloem staat ook voor verbinding en balans met de natuurlijke omgeving. Er blijft nooit water of modder aan de bladeren hangen ondanks dat de lotusbloemen groeien uit moerasachtige wateren. Dit zelfreinigende vermogen van de lotusbloem wordt ook wel het ‘lotuseffect’ genoemd.