Raad van Commissarissen

Per maart 2020 is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd die uit drie leden bestaat. De algemene taken van de Raad van Commissarissen bestaat uit het toetsten of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de GGZ Scharwächter in relatie tot haar maatschappelijke functie. Tevens wordt getoetst of daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de GGZ Scharwächter betrokken zijn.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur gezamenlijk besproken.

Hoewel in formele zin de Raad van Commissarissen een toetsende en toezichthoudende rol heeft, kiest de Raad van Commissarissen van GGZ Scharwächter ervoor om het accent te leggen op een open en stimulerende dialoog met de Raad van Bestuur. De principes van de Governancecode Zorg zijn leidend. De Raad van Commissarissen zal in open dialoog, en daar waar nodig door te klankborden en door het bieden van ondersteuning, stimuleren dat GGZ Scharwächter op transparante en verantwoorde wijze invulling geeft aan haar maatschappelijke functie: het bieden van kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg. Ook in de wijze van verantwoording ligt de focus eerder op verbeteren in plaats van controleren en toetsen.

Onderlinge afspraken staan beschrijven in verschillende reglementen:

  • Reglement Raad van Commissarissen
  • Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen
  • Reglement commissie Kwaliteit
  • Reglement Remuneratie commissie

Visie van de Raad van Commissarissen op zijn toezichthoudende rol
In de Governancecode Zorg (artikel 6.4.2.) is met betrekking tot de visie op toezicht, het volgende geregeld:

“De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken”.

Dit geldt ook voor een Raad van Commissarissen. In het visiedocument geeft de raad verder, aansluitend bij de relevante uitgangspunten uit de Governancecode Zorg, antwoord gegeven op onderstaande vraagstukken:

  • Wat verstaat de Raad van Commissarissen onder goed bestuur en toezicht?
  • Wat streeft de raad na?
  • Waar is de raad op aanspreekbaar?

Samenstelling Raad van Commissarissen
Voorzitter:                            Maarten Imkamp
Lid/Vice voorzitter:               Rien Kooijman
Lid:                                      Hans van der Sluis

Samenstelling/verdeling subcommisies:
– Kwaliteitscommissie:               Hans van der Sluis (voorzitter), Maarten Imkamp
– Financiële auditcommissie:     Rien Kooijman (voorzitter), Hans van der Sluis
– Remuneratie commissie:         Maarten Imkamp, Rien Kooijman