Resultaat en tevredenheid behandeling


GGZ Scharwächter meet het behandeleffect (resultaatmeting) van en de tevredenheid over de behandeling. Zijn de klachten daadwerkelijk verminderd, hoe was het verloop van de behandeling en is de cliënt tevreden over het behandelcontact en de behandelrelatie?

GGZ Scharwächter gebruikt hiervoor de resultaatmeting OQ-45. De behandelaar bespreekt aan de hand van de uitkomsten van de metingen samen met de cliënt, de voortgang van de behandeling en kan bijsturen. De resultaatmeting vindt in ieder geval plaats aan het begin van de behandeling en één aan het einde ervan. Deze metingen worden gedaan door middel van ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring).

Voor de tevredenheidsmeting gebruikt GGZ Scharwächter de Consumer Quality Index ambulante GGZ en VZ (CQi-GGZ-VZ-AKWA). De CQi-GGZ-VZ-AKWA meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (en verslavingszorg) vanuit het perspectief van de cliënt en wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De CQi-GGZ-VZ-AKWA bestaat uit 21 items. De vragenlijst bestaat uit 4 schalen (bejegening, informatie behandeling, samen beslissen en uitvoering behandeling), 6 losse ervaringsvragen en 5 achtergrondvariabelen. De vragen worden beantwoord op een visuele analoge schaal met smileys. Voor de periode van 1 januari tot/met 31 december 2022 zijn de volgende tevredenheidcijfers (de vier schalen en een rapportcijfer) gemeten:

Welk rapportcijfer geven onze cliënten gemiddeld aan de behandeling in 2022?
Schaal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultaat: 8.4 (van 10)

Bejegening (gemiddelde score van de twee vragen: heeft uw behandelaar u serieus genomen en heeft u behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?)
Schaal: nee, helemaal niet – een beetje – deels – grotendeels – ja, helemaal (1-5)
Resultaat:  4.8 (van 5) 

Uitvoering behandeling (gemiddelde score op twee vragen: is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest en is bent u tevreden met het resultaat?)
Schaal: nee, helemaal niet – een beetje – deels – grotendeels – ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 4.3 (van 5) 

Samen beslissen
Een gemiddelde score van:
• Kon u meebeslissen over de behandeling?
• Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld?
• Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling?
Schaal: nee, helemaal niet – een beetje – deels – grotendeels – ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 4.6 (van 5) 

Informatie behandeling (gemiddelde score van twee vragen: Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten op kunt gaan en kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten?)
Schaal: nee, helemaal niet – een beetje – deels – grotendeels – ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 4.3 (van 5) 

Verder kan de cliënt de behandeling van GGZ Scharwächter op Zorgkaart Nederland waarderen.

Gegevens geleverde zorg doorgeven aan Nza
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van de overheid ontvangt en beheert alle gegevens over zorgtrajecten in de ziekenhuiszorg, gespecialiseerde ggz, basis-ggz en forensische zorg. Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde en gedeclareerde zorg. Met de introductie van het zorgprestatiemodel verloopt per 1 januari 2021 de  aanlevering van informatie over geleverde zorg  voor de GGZ via Vektis.

Waarom de overheid data verzamelt?
Het is door de overheid wettelijk bepaald dat er anonieme informatie over de cliënten wordt doorgegeven aan een landelijk systeem van de overheid. Een helder zicht op verleende zorg maakt het medisch handelen en de bekostiging daarvan duidelijker voor de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar, de cliënt en de overheid. De gegevens die in Vektis worden verzameld, zijn voor de overheid van groot belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten en ontwikkelingen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Wat betekent dit voor uw persoonlijke gegevens?
Dit betekent dat GGZ Scharwächter wettelijk verplicht is anoniem uw geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en diagnose via Vektis aan de NZa te leveren. Uw naam en geboortedatum worden niet doorgegeven.

Doorgeven diagnose of zorgvraagtypering declaratie 
Om voor uw behandeling een vergoeding te ontvangen levert GGZ Scharwächter na afloop van de behandeling een declaratiebestand aan bij uw zorgverzekeraar. Kort samengevat staat in dit bestand wie een behandeling bij GGZ Scharwächter heeft ondergaan en hoe lang die behandeling heeft geduurd. Er staat geen inhoudelijke informatie uit uw medische dossier in deze declaratiebestanden. Daar heeft de zorgverzekeraar ook geen recht op. Wel wil de verzekeraar kunnen controleren of de in rekening gebrachte prestatie onder het verzekerde pakket valt. Voor dit doel wordt de groep waaronder uw gestelde diagnose en/of de zorgvraagtypering meegestuurd in de declaratie naar de zorgverzekeraar.

Privacyverklaring
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat de gestelde diagnose en/of de zorgvraagtypering aan Vektis of via de declaratie aan de zorgverzekeraar wordt doorgegeven, dient er een privacyverklaring ondertekend te worden. Deze verklaring wordt dan door zowel u als uw regiebehandelaar ondertekend.