Procedure

 

 

 

 

 

 

Probleeminventarisatie
De eerste sessies worden voor de intake gebruikt: het vernemen van het probleem, de omstandigheden en achtergrondgegevens. In goed onderling overleg kan er ook een naaste voor intake worden uitgenodigd.

Probleemanalyse
Aan het eind van de intakefase wordt samen met u geprobeerd het probleem helder te formuleren. Indien na de intake een vervolgafspraak wordt gemaakt en de cliënt op deze manier op het aanbod van GGZ Scharwächter ingaat is de behandelovereenkomst een feit. Het aangaan van een behandelovereenkomst houdt tevens in dat de cliënt akkoord gaat met de algemene leveringsvoorwaarden.

Psychodiagnostisch onderzoek
Indien geïndiceerd kan er psychodiagnostisch testonderzoek ten behoeve van de behandeling plaatsvinden.

Indicatiestelling
In het indicatieteam zal de indicatie voor psychotherapie worden overwogen. Wordt in het indicatieteam de indicatie voor behandeling gesteld dan wordt een behandelplan gemaakt en behandeling ingezet.  Constateert het indicatieteam dat u niet bij GGZ Scharwächter kunt worden geholpen dan ontvangt u een conclusie en advies. De verwijzer zal met schriftelijke toestemming van u hierover schriftelijk en soms mondeling worden geïnformeerd.

Behandelplan
Er wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld waarin een voorstel voor een vorm van psychotherapie wordt gedaan. Samen met u wordt het probleem, de hulpvraag, conclusie, doelstelling en methode van de behandeling besproken. Indien van toepassing en bij voorkeur zal het combineren van e-health en face-to-face contacten (blended care) in het behandelplan worden opgenomen. Indien van toepassing kan in goed onderling overleg ook een naaste bij de behandeling worden betrokken zoals een partner.

Behandelduur
De duur van de behandeling is afhankelijk van het soort probleem, veranderingstempo, intensiteit en de zorgvraagtypering. De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is klachtgericht en kortdurend, bestaande uit drie trajecten: kort (0 tot 294 minuten), middel (295 tot 495 minuten) en intensief (496 tot maximaal 750 minuten). De Specialistische GGZ (SGGZ) die in het nieuwe bekostigingsmodel per 1 januari 2022, het zorgprestatiemodel, niet meer zodanig wordt benoemd, is naast klachtgericht ook persoonsgericht en langer durend. Criteria voor behandeling van meer dan 800 minuten zijn, een hoog risico, hoge complexiteit ernstige DSM-5 stoornis, persisterende klachten: recidiverend of chronisch. De duur van de behandeling loopt van de datum van de intake tot en met de datum van de laatste sessie.

Behandelsessieduur
Een sessie duurt 45 tot 60 minuten met voorbereiding en verslaglegging.

Behandelfrequentie
Gewoonlijk vindt psychotherapie wekelijks plaats. Op indicatie en in onderling overleg kan dit wekelijks, tweewekelijks, driewekelijks of vierwekelijks zijn of in de loop van de psychotherapie worden. De frequentie van de sessies zijn afhankelijk van de doelstelling en fase van de psychotherapie.

Behandelfasen
Elke volledig doorlopen psychotherapie bestaat uit een intakefase, behandelfase en afsluitfase.

Evaluaties
Elke zes maanden vindt er een evaluatie met u en door de behandelstaf plaats. Op initiatief van de psychotherapeut of de cliënt kunnen er ook tussentijds evaluaties plaatsvinden. Aan het eind van de psychotherapie vindt er met u en in het behandelteam altijd een eindevaluatie plaats. Middels ROM-vragenlijsten (OQ45) worden aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling het behandeleffect en cliëntervaringen gemeten, wat in de evaluaties wordt betrokken.

Terugvalpreventie
De psychotherapeut maakt aan het einde van de psychotherapie samen met de cliënt een gedragsbehoudplan waarin wordt vastgelegd op welke wijze de cliënt zelf het aangeleerde gedrag kan vasthouden en het terugkeren van de klachten kan voorkomen, vroegtijdig herkent en zelf probeert op te lossen. Als de cliënt zijn naaste hierin wil betrekken dan kan dit een onderdeel van het gedragsbehoudplan zijn.

Afsluiting
Het is de bedoeling dat de behandeling altijd in gezamenlijk overleg wordt afgesloten. De cliënt ontvangt na een jaar en aan het einde van het behandeltraject een tevredenheidsvragenlijst: CQi-GGZ-VZ-AKWA. Na afsluiting wordt de verwijzer met schriftelijke toestemming van de cliënt over het behandelverloop, behandelresultaat, advies en/of afspraken geïnformeerd.