Vergoeding


Vergoeding 


Vanuit de basisverzekering
Elke burger in Nederland die zich heeft verzekerd vanuit de basisverzekering, heeft met een geldige verwijzing recht op vergoeding van psychologische, psychotherapeutische en psychiatrische hulp in de GGZ. Daarom wordt door elke zorgverzekeraar de wettelijke zorg in de GGZ vergoed. Daarvoor is voor een GGZ-instelling geen contract met de zorgverzekeraar noodzakelijk. GGZ Scharwächter heeft met een aantal zorgverzekeraars wel en met een aantal geen contract voor 2022. Er zijn twee soorten polissen.

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde vrije zorgkeuze. De verzekerde is vrij om elke erkende zorgverlener te kiezen. Het maakt niet uit of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met deze zorgverlener. Er is altijd een volledige vergoeding.

Naturapolis
Bij een naturapolis betaalt de zorgverzekeraar de volledige zorg van zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Indien de zorgaanbieder geen contract heeft met de zorgverzekeraar wordt bij een naturapolis een deel vergoed. GGZ Scharwächter ziet echter af van het niet vergoede deel, dat wil zeggen dat deze kosten niet worden doorbelast aan cliënt.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft GGZ Scharwächter in 2022 wel contracten
GGZ Scharwächter heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • VGZ: NV Univé Zorg met de volgende labels Univé, ZEKUR, ZEKUR natura. VGZ Zorgverzekeraar NV met de volgende labels: VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd. En IZA Zorgverzekeraar NV met de volgende labels IZA, NV Zorgverzekeraar UMC: UMC
 • Caresq: EUCARE Insurance PPC Limited (NL Care Cell), met het volgende label: Aevitea.
 • Zorg en Zekerheid
 • ASR: De Amersfoortse, Ditzo
 • DSW: Stad Holland, SZVK

Facturatie bij gecontracteerde zorg
De factuur wordt bij de gecontracteerde GGZ-zorg van GGZ Scharwächter rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Het op dat moment nog openstaande bedrag van wettelijk verplichte eigen risico dient door de cliënt zelf betaald te worden.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft GGZ Scharwächter in 2022 geen contracten
GGZ Scharwächter heeft geen contracten met de volgende verzekeraars:

 • Menzis (Anderzorg)
 • Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Take Care Now en Zilveren Kruis)
 • CZ (Ohra, Nationale Nederlanden)
 • ONVZ (PNO zorg, VvAA en ONVZ)
 • ENO (Salland, Zorg Direct)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de hoogte van de vergoeding voor alle zorgverzekeraars vastgelegd. Bij niet gecontracteerde zorg wordt bij een restitutiepolis de behandeling volgens de NZA-norm 100% vergoed, bij een naturapolis 60 tot 70%. GGZ Scharwächter wil niemand op basis van de hoogte van de vergoeding voor behandeling uitsluiten en ziet van het niet vergoede deel af. De cliënt hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen. Als u zou overgaan naar een restitutiepolis dan helpt u GGZ Scharwächter natuurlijk wel met een volledige vergoeding.

Wat betekent eigen risico en eigen bijdrage?
Eigen risico en eigen bijdrage zijn verschillende dingen. Op de huisarts, verloskundige en kraamzorg na moet iedere verzekerde voor alle zorg in Nederland een verplicht eigen risico betalen. Ook voor psychologische hulp in de GGZ dient de cliënt het wettelijk verplichte eigen risico zelf te betalen voordat de zorgverzekeraar de zorg vanuit het basispakket vergoedt. In 2022 is het wettelijk eigen risico vanaf achttien jaar minimaal € 385,- per persoon per jaar. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. De eigen bijdrage is het verschil tussen het factuurbedrag en de uitbetaling door de zorgverzekeraar.

Betaling, facturatie en incasso bij niet gecontracteerde GGZ zorg
GGZ Scharwächter verzendt de factuur naar de cliënt. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. De cliënt dient de factuur bij de zorgverzekeraar in. De zorgverzekeraar zal aan cliënt het bedrag uitbetalen waar GGZ Scharwächter volgens de polisvoorwaarden recht op heeft. De eigen bijdrage, het verschil tussen het factuurbedrag en de uitbetaling door de zorgverzekeraar, hoeft de cliënt niet aan GGZ Scharwächter te betalen. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar op deze uitbetaling van het factuurbedrag het openstaand eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart inhoudt. In dat geval dient de cliënt het door de zorgverzekeraar ingehouden bedrag van het eigen risico ook aan GGZ Scharwächter te betalen. GGZ Scharwächter kan hiervoor helaas geen betalingsregeling bieden.

Bij overschrijding van deze betalingstermijn van dertig dagen treedt cliënt van rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim maakt GGZ Scharwächter aanspraak op berekening van de wettelijke rente en is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Cliënt kan alleen schriftelijk per post of elektronisch en gemotiveerd bezwaar maken tegen een factuur. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door GGZ Scharwächter te zijn ontvangen en ontslaat cliënt niet van zijn verplichting om de factuur op tijd en volledig te betalen.

Uitleg tijdseenheden op de factuur
In de GGZ wordt gewerkt volgens het Zorgprestatiemodel. Naast de setting (multi- of monodisciplinair), het soort consult (diagnostiek-, behandel- of groepsconsult via face-to-face, e-mail, telefonisch en beeldbellen) en het beroep van de behandelaar, bepaalt de duur van een consult het tarief. GGZ Scharwächter registreert en declareert de daadwerkelijk besteedde tijd naar de tijdseenheden van het Zorgprestatiemodel. Een diagnostiek- en behandelconsult is ingedeeld in één van de volgende tijdseenheden: vanaf 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 75 minuten, 90 minuten en 120 minuten.

Niet verzekerden
Indien er geen financiering van de behandeling door een zorgverzekeraar is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een overeenkomst van de cliënt met de zorgverzekering of geen of onjuiste verwijzing, wordt er geen behandeling geleverd.

Verzekerde en niet verzekerde psychologische behandelingen 
Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Na de intakefase zal moeten blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, autistismespectrumproblemen, ADHD, tics, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.

De volgende interventies zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering, tenzij er primair sprake is van een andere hoofddiagnose zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek et cetera.  De behandeling van deze problemen worden niet uit het basispakket vergoed:

 • Hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burnout
 • Hulp bij relatieproblematiek
 • De behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk
 • Seksuele stoornissen

In geval van twijfel kunt u bij de aanmelding of met de behandelaar overleggen.

Vergoeding psychologisch testonderzoek
Psychologisch testonderzoek wordt door de zorgverzekeraar vergoed wanneer het een onderdeel is van de diagnostiek voor de behandeling in gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.