Vergoeding

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Elke burger in Nederland die zich heeft verzekerd vanuit de basisverzekering heeft recht op vergoeding van psychologische, psychotherapeutische en psychiatrische hulp in de GGZ. Daarom dient elke zorgverzekeraar wettelijk zorg in de GGZ te vergoeden. Daarvoor is voor de GGZ-instelling geen contract met de zorgverzekeraar nodig. Het voordeel voor de verzekerde is dat hij vrij kan kiezen bij wie hij in behandeling wil. GGZ Scharwächter heeft geen contracten met de zorgverzekeraar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de hoogte van de vergoeding voor alle zorgverzekeraars vastgelegd. Bij een restitutiepolis wordt de behandeling volgens de NZA-norm 100% vergoed, bij een naturapolis 60 tot 70%. GGZ Scharwächter wil niemand op basis van de hoogte van de vergoeding voor behandeling uitsluiten en ziet van het niet vergoede deel af. De cliënt hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen.

Wat betekent eigen risico en eigen bijdrage?
Eigen risico en eigen bijdrage zijn verschillende dingen. Op de huisarts, verloskundige en kraamzorg na moet iedere verzekerde voor alle zorg in Nederland een verplicht eigen risico betalen. Ook voor psychologische hulp in de GGZ dient de cliënt het wettelijk verplichte eigen risico zelf te betalen voordat de zorgverzekeraar de zorg vanuit het basispakket vergoedt. In 2020 is het wettelijk eigen risico vanaf achttien jaar minimaal € 385,- per persoon per jaar. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. De eigen bijdrage is het verschil tussen het factuurbedrag en de uitbetaling door de zorgverzekeraar.

Vergoeding psychologisch testonderzoek
Psychologisch testonderzoek wordt door de zorgverzekeraar vergoed wanneer het een onderdeel is van de diagnostiek voor de behandeling in gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Niet verzekerden
Indien er geen financiering van de behandeling door een zorgverzekeraar is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een overeenkomst van de cliënt met de zorgverzekering of geen of onjuiste verwijzing, wordt er geen behandeling geleverd.

Betaling, facturatie en incasso
GGZ Scharwächter verzendt de factuur naar de cliënt. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij overschrijding van deze betalingstermijn treedt cliënt van rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim maakt GGZ Scharwächter aanspraak op berekening van de wettelijke rente en is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. De cliënt dient de factuur bij de zorgverzekeraar in. De zorgverzekeraar zal aan cliënt het bedrag uitbetalen waar GGZ Scharwächter volgens de polisvoorwaarden recht op heeft. De eigen bijdrage, het verschil tussen het factuurbedrag en de uitbetaling door de zorgverzekeraar, hoeft de cliënt niet aan GGZ Scharwächter te betalen. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar op deze uitbetaling van het factuurbedrag het openstaand eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart inhoudt. In dat geval dient de cliënt het door de zorgverzekeraar ingehouden bedrag van het eigen risico ook aan GGZ Scharwächter te betalen.

Cliënt kan alleen schriftelijk per post of elektronisch en gemotiveerd bezwaar maken tegen een factuur. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door GGZ Scharwächter te zijn ontvangen en ontslaat cliënt niet van zijn verplichting om de factuur op tijd en volledig te betalen.