Vergoeding


Vergoeding 

Laatste update: 9 november 2023

Vergoeding vanuit de basisverzekering
In Nederland heeft elke burger met een zorgverzekering en een geldige verwijzing vanuit de basisverzekering wettelijk het recht op vergoeding van psychologische, psychotherapeutische, psychiatrische en vaktherapeutische hulp in de GGZ. Daarvoor is voor een GGZ-instelling geen contract met de zorgverzekeraar noodzakelijk. GGZ Scharwächter heeft met de meeste zorgverzekeraars geen contract voor 2023.

GGZ Scharwächter heeft in 2023 met de volgende zorgverzekeraars contracten:

 • Caresq: EUCARE Insurance PPC Limited (NL Care Cell), met het volgende label: Aevitea.
 • DSW: Stad Holland, SZVK
 • Zorg en Zekerheid
 • a.s.r: Ditzo

Voor 2024 heeft GGZ Scharwächter, tot nu toe (zie laatste update datum boven aan de pagina) contracten met:

 • Caresq: EUCARE Insurance PPC Limited (NL Care Cell), met het volgende label: Aevitea.
 • DSW: Stad Holland, SZVK
 • Zorg en Zekerheid
 • a.s.r: Ditzo
 • ONVZ: Jaaah en VvAA Zorgverzekering
 • CZ: Nationale Nederlanden en OHRA
 • Zilveren Kruis (Achmea): De Friesland, FBTO, Interpolis
 • VGZ: NV Univé Zorg (Univé, ZEKUR, ZEKUR natura), VGZ Zorgverzekeraar NV (VGZ, IZZ, VGZbewuzt, MVJP), IZA Zorgverzekeraar NV (IZA), NV Zorgverzekeraar UMC (UMC)

Facturatie bij gecontracteerde zorg
De factuur wordt bij gecontracteerde GGZ-zorg van GGZ Scharwächter rechtstreeks bij de zorgverzekeraar waar de cliënt verzekerd is ingediend. Het op dat moment nog openstaande bedrag van het wettelijk verplichte eigen risico dient door de cliënt zelf aan de zorgverzekeraar te worden betaald.

Facturatie bij niet-gecontracteerde GGZ zorg
GGZ Scharwächter verzendt de factuur digitaal naar de cliënt. Betaling aan GGZ Scharwächter dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. De cliënt dient de factuur in bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal aan cliënt het bedrag uitbetalen waar GGZ Scharwächter volgens de polisvoorwaarden recht op heeft. De eigen bijdrage, het verschil tussen het factuurbedrag en het bedrag waar GGZ Scharwächter recht op heeft volgens de polisvoorwaarden, hoeft de cliënt niet aan GGZ Scharwächter te betalen. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar op deze uitbetaling van het factuurbedrag het openstaand eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart inhoudt. In dat geval dient de cliënt het door de zorgverzekeraar ingehouden bedrag van het eigen risico aan GGZ Scharwächter te betalen. GGZ Scharwächter kan hiervoor helaas geen betalingsregeling treffen.

Verder uitleg eigen risico en eigen bijdrage
Eigen risico en eigen bijdrage zijn verschillende zaken. Op de huisarts, verloskundige en kraamzorg na moet iedere verzekerde voor alle zorg in Nederland een verplicht eigen risico betalen. Ook voor de GGZ dient de cliënt het wettelijk verplichte eigen risico zelf te betalen voordat de zorgverzekeraar de zorg vanuit het basispakket vergoedt. In 2023 is het wettelijk eigen risico vanaf achttien jaar minimaal € 385,- per persoon per jaar. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. De eigen bijdrage is het verschil tussen het factuurbedrag en de uitbetaling door de zorgverzekeraar.

Tarieven
Net als bij gecontracteerde zorg geldt voor de totale behandeling, inclusief de intake die uit meerdere sessies kan bestaan, een financiële vergoeding en zijn de tarieven afhankelijk van het soort consult (diagnostiek-, behandel-, of groepsconsult via face-to-face, e-mail, telefonisch en beeldbellen), het beroep van de behandelaar en de tijdseenheid van een consult. Klik hier voor het maximum NZa tarief (1oo%). In de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar staat het percentage wat de zorgverzekeraar daadwerkelijk aan de cliënt vergoedt. Op de website van de zorgverzekeraar staan tevens de tarieven van de niet-gecontracteerde GGZ-zorg vermeld.

Factuur
Mocht de cliënt vragen hebben over de factuur, dan kan de cliënt contact opnemen met debiteurbeheer, bereikbaar dinsdag en donderdag van 9:00 – 12:30. Telefoonnummer: 06 39 49 16 84.

Incasso
Bij overschrijding van het betalingstermijn van dertig dagen treedt cliënt rechtswege in verzuim en wordt er een herinnering verstuurd. De cliënt heeft daarna nog veertien dagen de tijd om te betalen. Als de betaling achterwege blijft dan krijgt de cliënt een incassobrief. Hierin heeft cliënt nog vijftien dagen de tijd om te betalen. Als er dan nog niet is betaald, dan draagt GGZ Scharwächter het over aan het incassobureau. Ingeval van verzuim maakt GGZ Scharwächter aanspraak op berekening van de wettelijke rente en is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Uitleg tijdseenheden op de factuur
In de GGZ wordt gewerkt volgens het Zorgprestatiemodel. Een combinatie van de setting (multi- of monodisciplinair), het soort consult (diagnostiek-, behandel- of groepsconsult via face-to-face, e-mail, telefonisch en beeldbellen), het beroep van de behandelaar en de tijdseenheid van een consult bepaalt het tarief. GGZ Scharwächter registreert en declareert de daadwerkelijk besteedde tijd naar de tijdseenheden van het Zorgprestatiemodel. Een diagnostiek- en behandelconsult is ingedeeld in één van de volgende tijdseenheden: vanaf 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 75 minuten, 90 minuten en 120 minuten. Bij een groepsconsult wordt de tijdseenheid per deelnemer bepaald door de tijdseenheid door het aantal deelnemers te delen.

No show
GGZ Scharwächter hanteert een no show beleid, dit betekent dat er aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur, (financiële) consequenties verbonden zijn. Meer informatie over het no show beleid van GGZ Scharwächter staat in de algemene leveringsvoorwaarden.

Niet verzekerden
Indien er geen financiering van de behandeling door een zorgverzekeraar is, wordt er geen behandeling geleverd, bijvoorbeeld door het ontbreken van een overeenkomst van de cliënt met de zorgverzekering of geen of onjuiste verwijzing.

Verzekerde en niet verzekerde psychologische behandelingen 
Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Naar aanleiding van de verwijsbrief en uit de intake zal blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, autistismespectrumproblemen, ADHD, tics, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.

De volgende interventies zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering tenzij er primair sprake is van een andere hoofddiagnose zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek et cetera. De behandeling van deze problemen worden niet uit het basispakket vergoed; bekijk ook altijd de polisvoorwaarden van de zorgverzekering:

 • Hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burn-out
 • Hulp bij relatieproblematiek
 • De behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk
 • Seksuele functiestoornissen

In geval van twijfel kan de cliënt bij de aanmelding met de frontoffice of met de behandelaar bij de intake overleggen.

Vergoeding psychologisch testonderzoek
Psychologisch testonderzoek wordt door de zorgverzekeraar vergoed wanneer het een onderdeel is van de diagnostiek voor de behandeling in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Algemene leveringsvoorwaarden vergoede zorg volwassenen
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden voor de vergoede zorg voor volwassenen. Wanneer de cliënt een behandelovereenkomst aangaat met GGZ Scharwächter dan gaat de cliënt tevens akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.