Vergoeding

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Elke burger in Nederland die zich heeft verzekerd vanuit de basisverzekering heeft recht op vergoeding van psychologische, psychotherapeutische en psychiatrische hulp in de GGZ. Daarom dient elke zorgverzekeraar wettelijk zorg in de GGZ te vergoeden. Daarvoor is voor de GGZ-instelling geen contract met de zorgverzekeraar nodig. Het voordeel voor de verzekerde is dat hij vrij kan kiezen bij wie hij in behandeling wil. GGZ Scharwächter heeft geen contracten met de zorgverzekeraar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de hoogte van de vergoeding voor alle zorgverzekeraars vastgelegd. Bij een restitutiepolis wordt de behandeling volgens de NZA-norm 100% vergoed, bij een naturapolis 60 tot 70%. GGZ Scharwächter wil niemand op basis van de hoogte van de vergoeding voor behandeling uitsluiten en ziet van het niet vergoede deel af. De cliënt hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico
Op de huisarts, verloskundige en kraamzorg na moet iedere verzekerde voor alle zorg in Nederland een eigen risico betalen. Ook voor psychologische hulp in de GGZ dient de cliënt het wettelijk verplichte eigen risico zelf te betalen voordat de zorgverzekeraar de zorg vanuit het basispakket vergoedt. In 2020 is het wettelijk eigen risico vanaf achttien jaar € 385,- per persoon per jaar.

Vergoeding psychologisch testonderzoek
Psychologisch testonderzoek wordt door de zorgverzekeraar vergoed wanneer het een onderdeel is van de diagnostiek voor de behandeling in gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Niet verzekerden
Indien er geen financiering van de behandeling door een zorgverzekeraar is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een overeenkomst van de cliënt met de zorgverzekering of geen of onjuiste verwijzing, wordt er geen behandeling geleverd.

Betaling, facturatie en incasso
GGZ Scharwächter verzendt de factuur naar de cliënt. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij overschrijding van deze betalingstermijn treedt cliënt van rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim maakt GGZ Scharwächter aanspraak op berekening van de wettelijke rente en is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. De cliënt kan de factuur bij de zorgverzekeraar indienen. Bij akkoord zal de zorgverzekeraar vervolgens aan cliënt het vergoede factuurbedrag uitbetalen. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar het uitbetaalde bedrag vermindert met het door de cliënt nog niet gebruikte eigen risico. Cliënt is echter ten alle tijde gehouden het factuurbedrag rechtstreeks aan GGZ Scharwächter te voldoen.

Cliënt kan alleen schriftelijk per post of elektronisch en gemotiveerd bezwaar maken tegen een factuur. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door GGZ Scharwächter te zijn ontvangen en ontslaat cliënt niet van zijn verplichting om de factuur op tijd en volledig te betalen.