Volwassenen

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud
Probleemgebieden
Psychodiagnostisch onderzoek
Therapievormen
Uitsluitingscriteria

 

Probleemgebieden

U kunt zich voor psychologische en gedragsmatige problemen aanmelden. Hierbij kunt u onder andere denken aan de hier onderstaande probleemgebieden:

Problemen in het persoonlijk functioneren
Angst voor emotionele intimiteit, complimenten, kritiek of krenking, perfectionisme, afhankelijkheid, verlatingsangst, snel beïnvloedbaar zijn, overgevoeligheid, te emotioneel reageren, afstandelijkheid, sociale geremdheid, besluiteloosheid, te veel of te weinig controle willen hebben, wantrouwend zijn, innerlijk gevoel van leegte, eenzaamheid, impulsiviteit, driftbuien, geen aansluiting bij anderen kunnen vinden.

Identiteitsprobleem
De onzekerheden kunnen gaan over zaken als: Wie ben ik? Wat vind ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn keuzen op langer termijn? Welke studie wil ik? Welk beroep wil ik? Welke vrienden wil ik? Welke normen en waarden heb ik? Welke seksuele identiteit heb ik?

Angstproblemen
Paniekaanvallen, straatvrees, winkelvrees, claustrofobie (fobie voor afgesloten ruimten), hoogtevrees, ziektefobie, dwanggedachten, dwanghandelingen, sociale angst, podiumangst, examenangst, faalangst, overbezorgdheid, specifieke angsten zoals voor spinnen, honden, vogels, vliegen, onweer, bloed, injectie.

Posttraumatische stress-stoornis
U heeft ondervonden of u bent getuige geweest van één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht of die een bedreiging vormde voor  de fysieke integriteit van u of anderen, zoals bij een inbraak, overval, ongeval, fysieke mishandeling, psychisch geweld, seksueel misbruik. Hierdoor zijn ontstaan:
1. herhalende en zich opdringende onaangename herinneringen, dromen, gedragingen,
2. een aanhoudende vermijding van situaties die bij het trauma hoorden of afstomping in de algemene reactiviteit,
3. verhoogde prikkelbaarheid: in– of doorslaapproblemen, geïrriteerdheid, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, overmatige waakzaamheid, schrikreacties.

Depressieve problemen (dysthymie)
Een depressieve stemming, vermindering van interesse of plezier in de dagelijkse activiteiten, moeilijkheden om zich ergens toe te zetten, slechte eetlust of teveel eten, in- of doorslaapprobleem, weinig energie, moeheid, lage eigenwaarde, concentratieproblemen, gevoelens van hopeloosheid.

Eetproblemen
Anorexia (magerzucht), boulimie (vreetbuien), vraatzucht, emotioneel eten, obesitas (overgewicht).

Seksuele problemen
Geen zin in seks, seksuele aversie, verschil in seksuele frequentie of wijze van seks tussen de partners, erectieproblemen, vroegtijdig, verlaat of geen orgasme, pijn bij het vrijen, vaginisme, problemen met de eigen homo- of biseksualiteit, problemen met bijzondere seksuele voorkeuren, problemen met de lichaamsbeleving of lichaamsacceptatie, seksuele problemen door ziekte of handicap, onverwerkt seksueel misbruik, problemen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, begeleiding bij transseksualiteit of transgender, obsessie met seks, seksverslaving.

Slaapproblemen
Problemen met inslapen, doorslapen of nachtmerries.

Psychosomatische problemen
Lichamelijke problemen door sociale of psychische stress, zoals spierspanning, spierslapte, hyperventilatie, hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn, borstpijn, maagpijn, buikpijn, onderrugpijn, misselijkheid, darmproblemen, opgeblazen buik, slikproblemen, brok in de keel, stem kwijt.

Rouwreactie
Onverwerkt verlies van een dierbare zoals een ouder, partner, kind, goede vriend of vriendin. Onverwerkt verlies van een rol zoals een ouderrol, partnerrol, beroepsrol. Onverwerkt verlies van een functie, bijvoorbeeld na het krijgen van een fysieke handicap.

Acceptatieprobleem chronische ziekte of handicap
Wanneer men ziek of gehandicapt is geworden, is dat meestal een grote verandering die moeilijk te accepteren kan zijn. Fysieke, beroepsmatige, relationele, seksuele mogelijkheden kunnen zijn beperkt of kunnen verloren zijn gegaan.

Overspannenheid
Burn-out ontstaan door overbelasting: door te hard werken, door conflicten op het werk of in de partnerrelatie, door te veel tegenslagen in het leven.

Problemen op het werk
Problemen met collega’s, de werkgever kunnen ongenoegen en stress geven. Men kan piekerend in een vicieuze cirkel opgesloten blijven zonder een uitweg te vinden. Er kan ook onvrede over het soort werk spelen.

Studieprobleem
Moeite hebben met het plannen van de studietijd, de zelfdiscipline om te studeren, het efficiënt studeren, concentratieproblemen tijdens het leren, vermijden van het leren, het huiswerk of het tentamen.

Partnerrelatieproblemen
Escalerende ruzies, langs elkaar heen leven, missen van lichamelijke en emotionele intimiteit, communicatieproblemen, problemen met de persoonlijke verschillen, sterk uiteenlopende wensen hebben, twijfel of besluiteloosheid om wel of niet te scheiden.

Gezinsproblemen
Herhaaldelijke conflicten over de huis- en gezinsregels, spanningen en ruzies in het gezin, verwijdering van de gezinsleden, het gezin lijdt onder een probleem van een gezinslid.

Opvoedingsproblemen
Het kind luistert niet, het kind is brutaal, problemen met grenzen stellen van de ouders.

Levensfaseproblemen
Faseproblemen hebben te maken met het hebben van moeite met veranderingen die in de menselijke levensfaseontwikkeling plaatsvinden. Problemen met voor het eerst naar de kleuterschool, de lagere school, de middelbare school of de hogere school te gaan. Probleem met het ouderlijk huis verlaten. Probleem met het beginnen met een nieuwe baan. Problemen met het huwen, scheiden of pensioneren.

Levensbeschouwelijke en religieuze vragen
Zoeken naar de eigen levensovertuiging of het eigen geloof. Existentiële vragen zoals: Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van mijn leven? Twijfels over het eigen geloof. Problemen door bekering tot een ander geloof.

Besluitvormingsgesprekken
Gesprekken om te komen tot een besluit bij twijfel over bijvoorbeeld relatie-, opleidings-, beroepskeuze of carrièreverandering, zwangerschapsafbreking.

 

Psychodiagnostisch onderzoek

Er bestaat bij de instelling de mogelijkheid van psychologisch testonderzoek met betrekking tot:

Intelligentieonderzoek
Voor de bepaling van de verstandelijke capaciteiten.

Neuropsychologisch onderzoek
Voor zaken als dementie, concentratie- en geheugen- en planningsstoornissen.

Toestandsbeeldonderzoek
Voor de bepaling van zaken zoals agressie, angsten, autismespectrumstoornis, ADHD, (ernst van) depressie, burn-out, dwang, faalangst, hyperventilatie, impulsproblemen, omgaan met problemen, perfectionisme, posttraumatische stress-stoornis, sociale angst.

Persoonlijkheidsonderzoek
Waarmee de persoonlijke kwaliteiten kunnen worden onderzocht.

Maskers

Therapievormen

   • Acceptance and commitment therapy
   • Assertiviteitstraining
   • Cliëntgerichte psychotherapie
   • Cognitieve gedragstherapie
   • EMDR
   • Emotion Focused Therapy
   • Emotionally Focused Therapy
   • Existentiële psychotherapie
   • Focusing
   • Groepspsychotherapie
   • Mentalization based treatment
   • Mindfulness
   • Oplossingsgerichte therapie
   • Psychodynamische psychotherapie
   • Schematherapie
   • Systeemtherapie c.q. partnerrelatie- en gezinstherapie
   • Seksuologische therapie
   • Beeldende therapie
   • (Psycho)dramatherapie
   • Psychomotorische therapie
   • Muziektherapie

 

 

Uitsluitingscriteria

Een groot deel van de cliënten met psychische en/of lichte psychiatrische problematiek is na verwijzing door huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medische specialist welkom bij GGZ Scharwächter. GGZ Scharwächter vindt het van groot belang om de juiste behandeling te kunnen bieden. Dit betekent ook dat GGZ Scharwächter bij specifieke ondersteuningsvragen of bij het vertonen van bepaald gedrag, kritisch moet zijn. Het kan zijn dat GGZ Scharwächter dan niet altijd de juiste behandeling kan bieden. Om deze reden hanteert de instelling uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn cliënten:

   • Die een opname nodig hebben. GGZ Scharwächter heeft geen (klinische) opname mogelijkheid en behandelt alleen ambulant. Doel van de behandeling kan wel zijn om opname voorkomend te werken. Indien de cliënt wel een opname nodig heeft, kan deze zich via de huisarts aanmelden bij een GGZ-instelling in de regio met een opnameafdeling. Het gaat dan over cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke behandeling, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere behandeling.
   • Die vanuit een gedwongen kader, via reclassering of rechter, een behandeling moeten ondergaan. GGZ Scharwächter behandelt alleen cliënten die vrijwillig de keuze voor behandeling maken.
   • GGZ Scharwächter is geen Wet Zorg en Dwang geregistreerde accommodatie en heeft geen toelating om cliënten gedwongen behandeling te bieden. GGZ Scharwächter biedt met deze reden geen behandeling aan cliënten waarbij sprake zou kunnen zijn van het eventueel toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. GGZ Scharwächter ziet vooraf dus geen noodzaak of reden maar mocht er op wat voor manier dan ook toch sprake zijn van toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen dan zal GGZ Scharwächter, conform de Wet Zorg en Dwang, altijd handelen met toestemming van de cliënt (bij wilsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger) en nooit bij verzet.
    Cliënten kunnen zich, voor behandeling binnen een gedwongen kader, aanmelden bij de (forensische) GGZ. Hiervoor verwijst GGZ Scharwächter cliënten terug naar hun verwijzer.
   • Zorg aan cliënten met een chronische psychiatrische problematiek die vallen onder het echelon GBGGZ Chronisch. Cliënten met chronische, stabiele problematiek zijn mensen met ernstige psychische en psychiatrische aandoeningen zoals psychotische problematiek, depressie of angst die veel invloed heeft op het dagelijks functioneren, of met ernstige psychische en psychiatrische aandoeningen in het verleden.
   • Waarbij je kunt spreken van ernstige agressieproblematiek die de werkrelatie en de behandeling verstoren.
   • Met de volgende voorliggende specifieke aandoeningen en problematieken:
    • ernstige psychiatrische pathologie: bipolaire stoornissen, psychoses, ernstige dwang, ernstige eetstoornissen bijvoorbeeld met een te laag BMI.
    • expertise onderzoeken en behandelingen in het kader van juridische procedures
    • multiprobleemgezinnen
    • neurologische aandoeningen
    • verslavingsproblematiek
    • verstandelijke beperking