Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspelen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie. Het kan helpen op een andere manier tegen problemen aan te kijken door op een ‘speelse’ manier met de problemen aan de slag te gaan. De genoemde dramatechnieken worden ingezet om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen. Dramatherapie werkt ervaringsgericht. De elementen van spel worden methodisch zo toegepast dat deze als veilig worden ervaren. Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag. Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op bestaande kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.

Procedure
De therapie begint doorgaans met een probleeminventarisatie. In deze eerste twee sessies wordt gekeken naar uw probleem en uw achtergrondgegevens. Er wordt gekeken of drama bij u past en een bijdrage kan leveren aan het oplossen of verminderen van uw klachten of problemen. Indien de aangemelde cliënt een kind is dan wordt hier met de ouders over gesproken. Aan het eind van de tweede sessie wordt samen met de cliënt (en eventueel de ouders) het probleem helder geformuleerd om vervolgens tot een passend behandelplan te komen. In het behandelplan wordt in onderling overleg een voorstel  gedaan voor welke spelvorm voor het meest geschikt is, wat de behandelduur zal zijn en welke behandelfrequentie voor u het meest geschikt is. Een sessie duurt drie kwartier. Tijdens de behandeling zal regelmatig een tussenevaluatie plaatsvinden om samen te bekijken hoe de ontwikkeling tot nu toe is verlopen en wat verdere wensen zijn. Ten Slotte wordt de behandeling afgesloten met een evaluatiegesprek.

Werkwijze
In overeenstemming met de probleemgebieden en doelstellingen kan er een keuze worden gemaakt voor verschillende werkwijzen.

Steunende werkwijzen
Steunende werkwijzen zijn doorgaans gericht op het voorkomen van achteruitgang in functioneren, het beperken van gevolgen van een probleem of het op gang brengen van een gestagneerde ontwikkeling. Bij steunende werkwijzen wordt er actief gestuurd en met de cliënt meegedacht. Er is veel oog voor structuur, veiligheid, aanmoedigen of begrenzen van de cliënt.

Klachtgerichte werkwijzen
Klachtgerichte werkwijzen zijn gericht op het verminderen van klachten en hebben doorgaans een kortdurend karakter. Vaak zal de therapie vrij directief van aard zijn met cognitief gedragstherapeutische elementen en oefeningen en opdrachten die invloed hebben op de door de cliënt ervaren problemen. De klachtgerichte werkwijzen hebben zowel steunende als inzichtgevende elementen.

Inzicht gevende werkwijzen
Inzicht gevende werkwijzen zijn doorgaans gericht op het terugdringen van een probleem, het verbeteren van het psychosociaal functioneren of het inzicht verschaffen in aard en oorzaken van problematiek. Doel is een concrete gedragsverandering tot stand te brengen die een blijvend karakter heeft. Bij de inzichtgevende werkwijzen heeft een dramatherapeut een meer terughoudende, spiegelende en soms confronterende rol. Het is over het algemeen de cliënt zelf die het tempo en thema’s bepaalt.

Probleemgebieden
Dramatherapie is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Probleemgebieden zijn angsten, verslaving, burn-out, negatief zelfbeeld, gepest worden, moeite hebben zaken te verwoorden, neiging zichzelf te overschreeuwen, eetproblemen, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing,  gestagneerde/scheefgroei in de ontwikkeling, dwangmatigheid, relationele problemen, moeite met grenzen aangeven, somberheid of depressie, moeite met voelen van emoties, verwerken van verlieservaringen, gedragsproblemen.

Behandeldoelen
Mogelijke doelen om in de dramatherapie aan te werken zijn o.a. beter functioneren op het gebied van communicatie, inlevingsvermogen, sociale interactie/vaardigheden, Verandering van de verhoudingen binnen relatie of gezin, bevorderen van integratie van denken, voelen en handelen, bewerken van gestagneerde emotionele, cognitieve en psychische ontwikkeling, traumaverwerking, bergroten van het zelfvertrouwen, veranderen van de zelfpresentatie, verminderen van gedragsproblemen, ook in relatie tot leerproblemen.