Wat is haptotherapie?

Haptonomie

Haptonomie is de wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert. Zij legt zich daarbij in het bijzonder toe op het beschrijven van al datgene wat een rol speelt in de tussenmenselijke affectieve verhoudingen, communicatie, interacties en relaties en het overdragen en beleefbaar maken hiervan in de begeleiding. Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos. Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast en nomos betekent wet, regel, norm. Hapto in het woord haptonomie stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan. Haptonomie is gericht op het bewust maken van gevoelens en bevordert het lichaams- en zelfbesef. Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Haptonomie besteedt aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen – door mensen en tussen mensen – veel aandacht. Via aanraken kunnen veel problemen en conflicten tussen psyche en lichaam worden opgelost. Goed aanraken betekent via de tast en direct contact opnemen met het emotionele van de mens. Door die aanraking wordt iemand zich van zijn blokkades bewust. Er is via tast veel waar te nemen over zichzelf en anderen.

Haptotherapie

Haptotherapie is de toegepaste therapievorm van haptonomie waarbij de persoon van zijn gevoel bewust wordt. Veel lichamelijke of psychische klachten ontstaan door verstarring en verdringing van gevoelens. Haptotherapie brengt het emotionele proces op gang. Haptotherapie leert door aanraking om (opnieuw) te voelen waardoor bevroren gevoelens ontdooien, verdrongen gevoelens bewust worden en het gevoelsleven gaat stromen. Er ontstaat een nieuwe kijk op het eigen zelf, anderen en de wereld. De eigenwaarde, het (zelf)bewustzijn, de perspectieven, grenzen en mogelijkheden vermeerderen. Contact  met het eigen gevoel brengt harmonie met zichzelf, anderen en de wereld. Contact met het eigen gevoel vergroot zelfinzicht, inzicht in anderen en empathie. Contact met het eigen gevoel bevordert persoonlijke ontplooiing, het groeiproces naar gevoelsmatige volwassenheid, de sociale communicatie en het samenwerken met anderen.

Procedure

Tijdens het eerste intakegesprek worden de problemen, de hulpvraag, het persoonlijk functioneren, de actuele levenssituatie en levensgeschiedenis geïnventariseerd en een haptonomische analyse opgesteld. Op basis daarvan wordt een behandelingsplan gemaakt. Daarna volgt de behandeling op de behandelbank. In de behandeling staat binnen een sociaalemotioneel veilige omgeving lichamelijk aanraken, gevoelsmatig en persoonlijk ontmoeten centraal en het op zoek gaan naar levensgebieden waar zich problemen voordoen om zo te komen tot anders omgaan met de problemen, zichzelf, partner, kinderen, anderen en de wereld.

Probleemgebieden

Emotionele geslotenheid – Problemen met intimiteit – Sociale angst of geremdheid – Onzekerheid – Perfectionisme – Moeite controle loslaten – Te emotioneel reageren – Relationele problemen – Overbelasting – Overspannenheid – Chronische vermoeidheid – Stress – Burn-out  – Probleem met een overgangsfase in het leven – Onverwerkte ervaringen uit het verleden – Chronische pijn – Hyperventilatie
Angst – Depressiviteit – Rouwreactie – Acceptatieprobleem bij verlies, ziekte, lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische beperking -Traumatische ervaringen – Fysiek of seksueel geweld

Andere toepassingsgebieden

Pre- en postnatale begeleiding – Begeleiding tijdens moederschap – Begeleiding en mentaal coachen van (top)sporters – Persoonlijke groei en identiteitsontwikkeling