Wat is psychomotorische therapie?

Wat is psychomotorische therapie?
Psychomotorische therapie (PMT) is een experiëntiële, lichaamsgerichte en bewegingsgerichte vorm van psychotherapie waarbij interventies uit diverse psychotherapeutische referentiekaders kunnen worden ingezet. Het gaat binnen PMT om het opdoen van ervaring. Mensen leren door te doen en te ervaren. Iedereen manifesteert zich in beweging zowel bewust als onbewust. Het experiëntiële gaat over de visie dat het opdoen van lichamelijke ervaringen leiden tot inzichten in en bewustwording van gedrag, gevoelens en gedachten. Het uitgangspunt is dan ook dat door middel van bewegen en lichamelijkheid een balans wordt bewerkstelligd tussen lichaam en geest in het denken, voelen en handelen. Enkel het opdoen van ervaring is niet voldoende om tot verandering of leren te komen. Daarom wordt er binnen de PMT door middel van reflectiemomenten in gespreksvorm betekenis gegeven aan de opgedane ervaring. PMT is een combinatie van bewegen/doen, ervaren/voelen en praten. Een belangrijk aspect van de visie binnen PMT is het relationele bewegingsconcept dat er vanuit gaat dat gedrag en de daaraan gekoppelde beweging onlosmakelijk verbonden zijn met de omgeving. De ervaring is de basis van waaruit gedrag, gedachtes en gevoelens kunnen worden beïnvloed. PMT is een inzichtgevende psychotherapie. Wanneer nodig dan kan er psycho-educatie gegeven worden over de relatie tussen lichaam en geest en het denken, voelen, handelen.

Procedure
De PMT start over het algemeen, na een intake, met observatiesessies. Tijdens de intake wordt de (contra)indicatie vastgesteld. Tijdens de observatiesessies wordt er gekeken naar houdingsbeeld, lichaamsbeeld en bewegingsbeeld. Dit wil zeggen: er wordt gekeken naar de manier waarop iemand zich tot zijn eigen lijf verhoudt en de manier waarop dit in bewegen en lichamelijkheid tot uiting komt. Deze observaties kunnen aanknopingspunt zijn voor doelen en behandeling en daarbij waar nodig of gewenst een bijdrage leveren aan diagnostiek.
Na de observatiesessies zal de behandeling worden gestart. Met de ervaringen vanuit de observatiesessies en de observatie zal samen met de cliënt doelen en behandeling worden overeengekomen. Samen met de cliënt zal worden gekeken welke werkwijze gewenst en passend is. Regelmatig zullen er tussenevaluaties plaatsvinden om zo ontwikkelingen en sturing in de behandeling te bewerkstelligen.
De behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. De duur van de sessies zijn drie kwartier. De duur van de behandeling hangt af van de vraag van de cliënt.

Werkwijze
Binnen PMT kunnen vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders interventies worden gebruikt. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan interventies vanuit de systeemgerichte, de cognitieve gedragstherapeutische, de psychodynamische of de cliëntgerichte richting. Deze benaderingen zullen afwisselend worden ingezet tenzij duidelijk één benadering duidelijk voorkeur heeft.
Daarnaast wordt er binnen de PMT op drie verschillende werkwijzen behandeld.
Oefengerichte werkwijze
Deze werkwijze steekt in op het oefenen van verschillende bewegingsvormen. Hierbij ligt de nadruk op het aanleren van lichaamshoudingen in bewegingen.
Ervaringsgerichte werkwijze
Hierbij ligt de nadruk op het opdoen van nieuwe ervaringen binnen sport- en spelactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen.
Conflictgerichte werkwijze
Hierbij ligt de nadruk op het uitwerken van onverwerkte, interne trauma’s of stress vaak middels symbolische ervaringsgerichte activiteiten.
Afhankelijk van de vraag van de cliënt wordt ingestoken op één van deze werkwijzen. Het kan ook zijn dat er een verandering van werkwijze nodig is gedurende één behandeling. Ze kunnen dus in elkaar overlopen.

Werkvormen
PMT maakt gebruik van een groot scala aan werkvormen: sport- en spelactiviteiten, ontspanningsoefeningen, symbolische werkvormen, sociale vaardigheidstraining, emotieregulatie training.

Probleemgebieden
PMT is aan te raden voor iedereen die een onbalans ervaart tussen lichaam en geest. Van niet lekker in je vel zitten of je onzeker voelen tot meervoudige gedragsproblematiek of persoonlijkheidsstoornissen. Ook mensen met een lichamelijke beperking die geen raad weten met de omgang daarmee, kunnen baat hebben bij PMT. In deze gevallen zal worden gekeken naar omgaan met een verlieservaring of het vinden van een balans in belastbaarheid.

Thema’s
Thema’s waaraan gewerkt kan worden binnen de PMT kunnen zijn: Grenzen stellen in gedrag – Zelfvertrouwen krijgen door succes – Gevoelens in het eigen lijf leren herkennen – Omgaan met emoties – Opkomen voor zichzelf – Concentratie verbeteren – Leren luisteren en samenwerken – Omgaan met (langdurige) stress – Ego-versterking